Основно училище

Васил
     Априлов

с. Хърлец,
община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов - с. Хърлец

Последно качени документи 2021г.

Заповед №2520 на директора на ОУ Васил Априлов за обучение от разстояние в електронна среда на ротационен принцип

Годишен план за дейността на ОУ Васил Априлов

Седмично разписание за първи учебен срок 2021-2022 г.

Дневен режим на ОУ Васил Априлов за учебната 2021-2022 г.

******************************

Правилник за дейността на ОУ Васил Априлов 2021-2022

Годишна програма за превенция

Стратегия за развитие на ОУ Васил Априлов

Заповед утвърден график за консултация с ученици

Мерки за подобряване на качеството на образователния процес и ефективна преподавателска дейност

План за работа на УКБППМН

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

График за провеждане на часа за консултиране на ученици

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

*****************************

Етичен кодекс на училищната общност

Покана ПС 30.06.21

Заявление-за-записване-в-5-клас

Заповед №2376-07.06.21 г Училищен екип по проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Заповед №2369-25.05.2021 във връзка с провеждане на НВО 4 клас

Покана за търг за училищна земя

Покана за търг за училищна земя

Заповед-2324-от-19.03.2021-г.-за-преустановяване-на-учебен-процес

Заповед-2311-17.03.2021 Променяне периода на неприсъствения образователен процес

Заповед за преустановяване на присъствения образователен процец на учениците от V до VII клас

План за работа на УКБППМН 2020-2021-г.

Седмично разписание за II срок на учебната 2020-2021 година

Дневен режим на ОУ Васил Априлов за учебната 2020-2021 година