Основно училище

Васил
     Априлов

с. Хърлец,
община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов - с. Хърлец

Заповеди

Училищен плод и училищно мляко за 2019-2020г.

Заповед 1239/27.03.2019г.

Заповед 1240/27.03.2019г.

Справка, 29 януари 2019 г.

График за изпити на ученици в самостоятелна форма, навършили 16 години

График за дежурство в начален етап в ОУ ,,Васил Априлов”

График за консултации за преподавателите по предмети както следва с цел подобряване резултатите на учениците съобразено с входящите резултати от контролните ,срочните резултати от контролните и текущите изпитвания и провеждане консултации с изоставащи и даровити ученици за учебната 2016/2017 год.

График за самостоятелни работи по предмети в I клас за първи учебен срок на учебната 2016/2017 година.

График за провеждане втори час на класа от класните ръководители за първи учебен срок на учебната 2016/2017 година.

График за дежурство в ОУ ,,Васил Априлов”

График за дежурство на възпитателите в ОУ ,,Васил Априлов”.

Заповед за пропусквателния режим

График за самостоятелни работи по предмети в IV клас за първи учебен срок на учебната 2016/2017 година.

График за класни, контролни работи и входни нива по предмети за първи срок.

График за самостоятелни работи по предмети за 2 клас за първи учебен срок на учебната 2016/2017 година.