Основно училище

Васил
     Априлов

с. Хърлец,
община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов - с. Хърлец

Проекти

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“"

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

През 2021 г. Основно училище „Васил Евстатиев Априлов“, с. Хърлец участва в проекта„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Дейност 2 Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Основната цел на проекта е да не бъде допуснато прекъсване в образователния процес и да се осигурят условия за ефективност на образованието.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

ПРОЕКТ "Образование за утрешния ден"

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Проект "Подкрепа за успех"

Основно училище "Васил Евстатиев Априлов" участва в Проект "Подкрепа за успех" BG05M2ОP001-2.011-0001 по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г. С продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г. Основната цел на проекта - подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.

В него участват ученици от 2-3 и 6-7 клас, разделени в три групи - две по Български език и литература и една по математика."