Основно училище

Васил
     Априлов

с. Хърлец,
община Козлодуй

Основно училище Васил Априлов - с. Хърлец

Учебна дейност

I. ВИЗИЯ

В училището учат над 60 ученика. Учениците са възпитани, толерантни с добра интеграция между различните етноси. Родителите активно участват в училищния живот и се включват в класните инициативи. Училището има богата МТБ, съвременна компютърна техника. В училището работят високо квалифицирани специалисти създаващи интерес към преподавания учебен материал у учениците. Училището развива активна спортна дейност, има извънкласна форма "футбол" с квалифициран треньор, а детският футболен отбор на училището участва в много турнири на общинско, областно и национално ниво. Цветовете на футболния отбор - бяло и лилаво, се защитават от млади футболни таланти, учащи в училището, живеещи в с. Хърлец и околните селища в община Козлодуй, община Мизия и община Хайредин.

II. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Основната мисия на училището е да подготви младото поколение за живота, да им даде необходимите знания, умения, опит да развива ситуации, да се самоутвърждава и успява в живота. Мисията на училищният колектив и през 2021/20222 учебна година е утвърждаване на престижа и доброто име на ОУ ,,Васил Априлов”.

Формиране на личности с висока и интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация, възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейският съюз. В духа на патриотичните и демократичните ценности адекватно ориентирани в динамично променящият се съвременен свят. Създаване високо отговорно поведение за участие в общественият живот, усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности. Стимулиране творческите заложби.

И занапред е необходимо да утвърждаваме нашето училище като конкурентноспособно, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Обособяването му като екип от високо отговорни личности проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на образователния и възпитателен процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози, да формира знание и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

III. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

Основните цели на основното образование са определени въз основа на разбирането, че училището подпомага младото поколение за пълноценен живот и дейност в демократичното общество, в което свободната изява на личността включва отговорностите и пред самата нея, пред нацията и човечеството.

Основните цели са:

 • Да формира българския гражданин като гражданин на демократичното общество -българско и европейско; като свободна, морална и инициативна личност с широка обща култура, уважаваща законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Познаваща и зачитаща националните и общочовешките ценности;
 • Да развива интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност;
 • Да изгражда физически и морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;
 • Да формира национално самосъзнание, да възпитава в родолюбие, в обич и уважение към родния край и в съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;
 • Да формира потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот;
 • Да осигури необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, позволяващо и непрекъснато да се образова и самообразова.
 • Развитие на детско-юношески футбол, с цел постигане на високи спортни резултати и изграждане на физически здрави и възпитани личности. Спортът възпитава!

Стратегията за развитие на ОУ,,Васил Априлов” има за цел:

 • Да формулира приоритетните задачи за развитие на училището в четиригодишен период 2020/2024 год;
 • Да набележи действия за реализация на желаните промени, като осигури най-ефективно използване на ресурсите;
 • Да интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху развитието на училището;
 • Да превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците.
 • Да изгради училището като естествен и притегателен спортен център за младите футболни таланти.

IV. ПОДЦЕЛИ

 • Интеграция на деца със специфични образователни потребности, както и на тези от малцинствени групи - изграждане на адекватен училищен механизъм за обезпечаване на условия за интегрирането на децата от малцинствените групи и отдалечени селски райони в живота на училището и града;
 • Осмисляне на свободното време на учениците;
 • Здравно образование - Развитие на училищната политика към комплексно здравно образование, включващо всички възрастови групи и класове, ориентирано към превенция на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици и насочено към развитие и подкрепа на здравословен начин на живот;

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 1. Образователно-възпитателна дейност. Съвременното информационно общество поставя качествено нови проблеми пред обучението и възпитанието на подрастващите, на целия народ. Полученото в училище образование вече не е достатъчно за започване дейност, в която и да е област. Новите информационни технологии и комуникационните възможности, свързани с използването на компютърна техника налагат още преди сядане на работното място да се проведат курсове, обучения, определена квалификационна дейност. Образованието означава не само усвояване на нови и повече знания. То е тясно свързано с формирането на личността на всеки гражданин, на неговата ценностна система, готовността и особеността му да участва в живота на обществото като пълноценен негов член, който не само разбира и възприема настъпващите изменения, но и може да участва активно в тях.
 2. Квалификационна дейност.
  ЦЕЛИ: Повишаване на квалификацията на учителите
  Основни проблеми:
  • Мотивацията за постигане на по-високи резултати в УВП.
  • Приложението на информационните технологии, фактор за по-високи резултати в УВР.
  Квалификационната дейност на учителите в ОУ,,Васил Априлов” да се изразява в:
  • Участие в работата на МО;
  • Участие в курсове и семинари организирани от МОМН, РИО на МОМН, центровете за повишаване на квалификацията на учителите и СБУ;
  • Участие в тематични курсове и обучения, организирани в училище, по теми предложени от учителите; / компютърна грамотност, чуждоезиково обучение, гражданско образование и др./;
  • Работата на МО да се насочи към подпомагане на младите учители за издигане на ефективността на УВП и работата с новите учебни програми;
  • Работа по проекти.

VI. ДОКУМЕНТИ

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема „Училищен плод” и схема „Училищно мляко”

Правила ЗДОИ

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информаци